УПУСТВО ЗА АУТОРЕ

Општа упуства

Часопис објављује текстове на српском језику (ћириличним писмом), на енглеском језику, а по потреби и на другим језицима и писмима. Максимална дужина научног или стручног рада је 50.000 карактера са размацима, укључујући и фусноте и друге прилоге (табеле, графиконе и сл), односно 8.000 карактера за приказе. Уредништво задржава право да изузетно објави радове већег обима. Рад треба да буде достављен у MS Word формату. Текст треба да буде писан фонтом Times New Roman, величином слова 12 и проредом сингл. За фусноте треба користити фонт Times New Roman, величину слова 10 и проред сингл.

Аутори су у обавези да се придржавају упутства за припрему и предају радова. Радови који не испуњавају све наведене захтеве биће враћени аутору на дораду. Уколико  ни након дораде не испуни прописане захтеве, рад неће бити прослеђен Уредништву часописа. Неће се прихватити за објављивање они радови који су у било ком облику раније већ били објављени. Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и изјаву да тај рад није раније објављиван у целости или делу, односно да рад није плагијат.

Сви пристигли радови подлежу рецензији. Да би био објављен, неопходно је да рад добије две позитивне рецензије анонимних рецензената из земље или иностранства. Могуће при­мед­бе и суге­сти­је ре­цен­зенa­та и/или Уредништва до­ста­вља­ју се ауто­рима ради исправки рада. Коначну одлуку о објављивању позитивно рецензираног рада доноси Уредништво часописа. Уредништво има право да затражи од аутора да скрати или коригује текст у складу са уређивачком политиком часописа. Уколико аутор не прихвати предложене измене, рад неће бити објављен.

Достављање радова

Радови се достављају Уредништву часописа у електронском облику на адресу електронску адресу: godisnjak@muzejgenocida.rs. Радови за објаљивање у редовном годишњем издању часописа прихватају се до 31. маја текуће године. 

Структура рада

Сваки рад треба да треба да садржи следеће елементе: наслов, име, средње слово и презиме аутора, афилијацију, односно назив и седиште институције у којој је аутор запослен, контакт податке (број телефона, адресу електронске поште), сажетак (апстракт), кључне речи, основни текст, резиме, списак извора и литературе.

Насловна страна

Насловна страна треба да треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, годину рођења, звање аутора, назив и седиште установе у којој аутор ради, адресу електронске поште аутора.

Рад може да има највише три аутора.

Наслов рада

Наслов рада треба да буде писан великим словима, подебљано (Bold), величином слова 14. Иза наслова рада може да стоји ненумерисана фуснота (звездица) која упућује на напомену у којој су дати подаци о пројекту у оквиру ког је рад настао и захвалницу.

Сажетак

Сажетак (апстракт) је кратак информативни приказ садржаја основног текста на српском језику, односно језику на ком је писан рад. Саставни делови сажетка су циљ истраживања, методи, резултати и закључак. У сажетак се не стављају напомене. Сажетак треба да садржи између 50 и 150 речи (до 1.200 карактера). За писање сажетка користи се величина слова 11.

Кључне речи

Кључне речи ближе одређују интердисциплинарну област којој рад припада. Користи се основна терминологија која најбоље одражава садржај рада. Број кључних речи треба да буде између 5 и 10. Кључне речи се дају одмах након сажетка. За писање кључних речи користи се величина слова 11.

Основни текст

Основни текст рада може да има поглавља и потпоглавља, са кратким поднасловима исписаних курзивом (Italic).

Табеле, фотографије, графикони и други прилози се уносе у основни текст или након њега на једнообразан начин са наведеним редним бројем и описом/легендом.

Резиме

Иза основног текста рада треба да стоје резиме и кључне речи на енглеском језику. Резиме представља краћи приказ садржаја рада. У оквиру резимеа се на енглеском језику наводе име и презиме аутора са пуном афилијацијом и наслов рада. Испод резимеа се на енглеском језику наводе кључне речи. Дужина резимеа са кључним речима треба да буде до 2.500 карактера. За писање резимеа користи се величина слова 11. 

Библиографски подаци у фуснотама и списку извора и литературе

За навођење библиографских података у фуснотама и списку извора и литературе користи се чикаго стил библиографског цитирања. Подаци у фуснотама и списку извора и литературе наводе се на језику и писму на коме је библиографска јединица објављена.

Библиографски подаци у фуснотама

Библиографски подаци у фуснотама треба да садрже:

 • име и презиме аутора
 • наслов дела (курзивом)
 • назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уредника/приређивача)
 • место издања, издавач, година издања/или датум приступа сајту и његова адреса
 • бројеве консултованих стране.

Наведени подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место издања, издавач и година издања стоје у загради.

Библиографски подаци у списку извора и литературе

Списак извора и литературе треба да садржи само библиографске јединице које су наведене у фуснотама. Најпре се наводе необјављени извори, а затим објављени. У списку извора и литературе прво се наводе библиографске јединице на ћириличном писму, које се распоређују према азбучном реду, а затим јединице на латиничном писму, које се распоређују према абецедном реду.

Библиографски подаци у списку извора и литературе наводe сe на исти начин као и у фуснотама, с тим што се прво наводи презиме, па име аутора. Уколико има више аутора, то се односи само на првог.

Библиографски подаци у списку извора и литературе треба да садрже:

 • презиме, име аутора
 • наслов дела
 • назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уредника/приређивача, број страна на којима се налази чланак у часопису)
 • место издања, издавач, година издања/или датум приступа сајту и његова адреса.

Наведени подаци у списку извора и литературе претежно се одвајају тачкама.

Примери за навођење библиографских података у фуснота и списку извора и литературе

Архивски извори

Приликом навођења архивске грађе полази се од општег ка појединачном, односно од архива, преко фонда, фасцикле/кутије, архивске јединице, досијеа, сигнатуре. У фусноти се наводи редни број. Први пут се наводи пун назив архива и фонда, а потом скраћеница или само број. За конкретни документ (акт, допис, писмо, извештај, елаборат, реферат, итд.), наводи се број, датум, аутор (установа или појединац) и назив документа. У списку извора и литературе наводи се само архив и фонд или збирка који су коришћени.

Примери:

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.

Архив Југославије (АЈ), Фонд 110,  Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Фасцикла 617, Изјаве сведока о затвору у Косовској Митровици.

Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.

Монографије

За монографије са једним аутором у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања (у загради); бројеви страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања.

Пример:

Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, (Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000), 151.

Mirković, Jovan. Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000.

За монографије са два или три аутора у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора и име и презиме аутора; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања (у загради); бројеви страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име и име и презиме аутора; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања.

Пример:

Radmila Radić i Momčilo Isić, Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918, (Beograd: Filip Višnjić, 2014), 215-217.

Radić, Radmila i Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014.

За монографије са четири или више аутора у фусноти се наводе: редни број; име и презиме првог аутора и др. или et al. у радовима на страном језику; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања (у загради); бројеви страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име првог аутора и име и презиме осталих аутора; наслов монографије (курзивом); место, назив издавача и година издања.

Пример:

Ivica Todorović i dr., Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije, (Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015), 58-69.

Todorović, Ivica, Zorica Đorđević, Marina Savić, Anđelko Marić, Anđelka Vučetić – Dragović i Dragan Mijović. Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015.

Чланак у часопису

За чланак објављен у часопису у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; назив чланка (под наводницима); назив часописа (курзивом); година излажења; број; свеска (година); бројеви консултованих страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; назив чланка (под наводницима); назив часописа (курзивом); година излажења; серијски број; свеска (година); бројеви страна целог чланка. Уколико чланак има више аутора, њихова имена се наводе као у случају монографије.

Пример:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII,  br. 1 (2019), 107.

Cvetković, Dragan. „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“. Istorija 20. veka, XXXVII,  br. 1 (2019), 93-120.

Чланак у зборнику радова

За чланак објављен у зборнику радова у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов чланка (под наводницима); у: наслов зборника; уредник име и презиме; место издања, издавач и година (у загради); бројеви консултованих страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов чланка (под наводницима); У: наслов зборника; Уредник име и презиме, бројеви страна целог чланка; место издања, издавач, година.

Пример:

Алексеј Тимофејев, „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“, у: Срби и рат у Југославији 1941. године, уредник Драган Алексић, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2011), 405.

Тимофејев, Алексеј. „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“. У: Срби и рат у Југославији 1941. године. Уредник Драган Алексић, 391-410. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Поглавље или други део књиге

За поглавље или други део књиге у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов поглавља (под наводницима); у: наслов књиге; уредник име и презиме; место издања, издавач и година (у загради); бројеви консултованих страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов чланка (под наводницима); У: наслов књиге; Уредник име и презиме, бројеви страна целог поглавља; место издања, издавач, година.

Пример:

Miroslav Jovanović, „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“, u: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, urednik Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 840-845.

Jovanović, Miroslav. „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Уrednik Milan Ristović, 839-871. Beograd: Clio, 2007.

Извор са интернета

За навође извора са интернета у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов чланка (курзивом); назив веб-сајта; пуну интернет адресу извора; датум приступа. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов чланка (курзивом); назив веб-сајта; пуну интернет адресу извора; датум приступа.

Пример: 

Ненад Антонијевић, Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат -  лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/, датум приступа 10.01.2022.

Антонијевић, Ненад. Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат -  лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/. Датум приступа 10.01.2022.

Текст у новинама

За текст у новинама у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов чланка (под наводницима); назив новине (курзивом); датум објављивања; бројеве страна. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов чланка (под наводницима); назив новине (курзивом), датум објављивања, бројеви страна.

Пример:

Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.

Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.

Магистарске и докторске дисертације

За магистарске и докторске дисертације у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов тезе/дисертације (под наводницима), врста рада, Универзитет, Факултет, Одељење, година (у загради). У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов тезе/дисертације (под наводницима); врста рада, Универзитет, Факултет, Одељење, година.

Пример:

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Звучни запис

За звучни запис у фусноти се наводе: редни број; име и презиме аутора; наслов записа, назив продуцентске куће, издавача - медија. У списку извора и литературе се наводе: редни број; презиме, име аутора; наслов записа, назив продуцентске куће, издавача - медија.

Пример:

Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča

Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.

Видео запис

За видео запис у фусноти се наводе: редни број; наслов филма; медиј; редитељ име и презиме; место издања, издавач, година (у загради). У списку извора и литературе се наводе: редни број; наслов филма; редитељ име и презиме; место издања, издавач, година; медиј.

Пример:

Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).

Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.

Понављање раније наведених извора

Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни наводи се:

 • Исто или Ibid у радовима на страном језику, бројеве страна.

Пример:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII,  br. 1 (2019), 107.

Исто, 70.

Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој страни наводи се:

 • име, презиме  аутора,  назив  извора,  н. д. или cit. у радовима на страном језику, бројеве странa.

Пример:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII,  br. 1 (2019), 107.

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, n. d., 110.

General instructions

The journal publishes texts in the Serbian language (in Cyrillic script), in the English language, and if necessary, in other languages and scripts. The maximum length of the scientific or professional paper is 50,000 characters with spaces, including footnotes and other attachments (tables, graphs, etc.), or 8,000 characters for reviews. The Editorial Board reserves the right to exceptionally publish larger papers. The paper should be submitted in MS Word format. The text should be written in Times New Roman font, font size 12 and single spacing. For footnotes, Times New Roman font, font size 10 and single line spacing should be used.

The authors are obliged to adhere to the instructions for the preparation and submission of papers. Papers that do not meet all the mentioned requirements will be returned to the author for revision. If the paper does not meet the stipulated requirements even after revision, the paper will not be forwarded to the Editorial Board of the journal. Papers that have previously been published in any form will not be accepted for publishing. When sending the paper,the authors are obliged to submit a statement that the paper has not been previously published in whole or in part, ie that the paper is not plagiarized.

All submitted papers are subject to review. In order to be published, it is necessary for the paper to receive two positive reviews from anonymous reviewers from the country or abroad. Possible remarks and suggestions of the reviewers and/or the Editorial Board are submitted to the authors for corrections. The final decision on publishing a positively peer-reviewed paper is made by the Editorial Board of the journal. The Editorial Board has the right to ask the author to shorten or correct the text in accordance with the editorial policy of the journal. If the author does not accept the proposed changes, the paper will not be published.

Submission of papers

Papers are submitted to the Editorial Board in electronic form to the e-mail address: godisnjak@muzejgenocida.rs Papers for publication in the regular annual issue of the journal are being accepted until 31 May of the current year.

Structure of the paper

Each paper should contain the following elements: title, name, middle letter and surname of the author, affiliation, ie name and seat of the institution where the author is employed, contact information (phone number, e-mail address), abstract (abstract), keywords, main text, summary, list of sources and literature.

Title page

The title page should contain the following information: name and surname of the author, birth year, author’s title, name and seat of the institution where the author works, e-mail address of the author.

The paper can have a maximum of three authors.

Title of the paper

The title of the paper should be written in capital letters, in bold, with the letter size 14. The title of the paper may be followed by an unnumbered footnote (asterisk) which indicates a note that provides information about the project in which the paper was created and a thank you note.

Abstract

Abstractis a short informative presentation of the content of the maintext in the Serbian language, ie the language in which the paper is written. The components of the abstract are the goal of the research, methods, results, and conclusion. No notes are included in the summary. The abstract should contain between 50 and 150 words (up to 1,200 characters). The font size 11 is used to write the abstract.

keywords

The keywords define the interdisciplinary field to which the paper belongs. The basic terminology that best reflects the content of the paper is used. The number of keywords should be between 5 and 10. Keywords are given immediately after the summary. The font size 11 is used to write keywords.

Main text

The main text of the paper can have chapters and subchapters, with short subtitles in italics.

Tables, photographs, graphs, and other attachments are entered into the main text or after it in a uniform manner with the stated ordinal number and description legend.

Summary

The main text of the paper should be followed by a summary and key words in English. The summary is a brief overview of the content of the paper. The summary contains the name and surname of the author with full affiliation and the title of the paper in English. Below the summary, the keywords are listed in English. The length of the summary with keywords should be up to 2,500 characters. The font size 11 is used to write the summary.

Bibliographic information in footnotes and list of sources and literature

The Chicago style of bibliographic citation is used to cite bibliographic information in footnotes and in the list of sources and literature. The information in the footnotes and in the list of sources and literature are given in the language and script in which the bibliographic unit was published.

Bibliographic information in footnotes

Bibliographic information in the footnotes should contain:

 • name and surname of the author
 • the title of work (in italics)
 • the name of the journal or the proceedings in which the article was published and information about it (number of the journal, year of publication, for the proceedings the name of the editor)
 • the place of publication, publisher, year of publication and/or date of access to the site and its address
 • numbers of consulted parties.

The cited information in the footnotes are separated by commas, and the place of publication, publisher and year of publication are in brackets.

Bibliographic information in the list of sources and literature

The list of sources and literature should contain only bibliographic items listed in the footnotes. Unpublished sources are cited first, followed by published ones. The list of sources and literature first lists bibliographic units in the Cyrillic script, which are arranged in alphabetical order, and then units in the Latin script, which are arranged in alphabetical order.

Bibliographic information in the list of sources and literature are listed in the same way as in the footnotes, with the last name first, followed by the author’s name. If there are several authors, it refers only to the firstone.

Bibliographic information in the list of sources and literature should contain:

 • surname, name of the author
 • the title of the work
 • the name of the journal or proceedings in which the article was published and information about it (number of the journal, year of publication, for the proceedings the name of the editor, number of pages on which the article in the journal is located)
 • the place of publication, publisher, year of publication and/or date of access to the site and its address.

The stated informationin the list of sources and literature are mostly separated by dots.

Examples for citing bibliographic information in footnotes and lists of sources and literature

Archival sources

When citing archival material, one starts from the general to the individual, ie from the archive, through the fund, folder/box, archival unit, file, signature. The footnote states the ordinal number.The full name of the archive and the fund is given for the first time, and thereafter the abbreviation or just the number. For a specific document (act, letter, letter, report, study, paper, etc.), the footnote states the number, date, author (institution or individual) and title of the document. The list of sources and literature lists only the archive and the fund or collection that were used.

Example:

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.

Архив Југославије (АЈ), Фонд 110, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Фасцикла 617, Изјаве сведока о затвору у Косовској Митровици.

Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.

Monographs

For monographs with one author the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the monograph (in italics); the place, name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literature includes: ordinal number; last name, first name of the author; title of the monograph (in italics); place, name of publisher and year of publication.

Example:

Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, (Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000), 151.

Mirković, Jovan. Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000.

For monographs with two or three authors the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author and name and surname of the author;the title of the monograph (in italics); place, the name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literature includes: ordinal number; last name, first name and first name and surname of the author; the title of the monograph (in italics); the place, name of publisher and year of publication.

Example:

Radmila Radić i Momčilo Isić, Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918, (Beograd: Filip Višnjić, 2014), 215-217.

Radić, Radmila i Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014.

For monographs with four or more authors the footnote includes: ordinal number; name and surname of the first authoret al.; the title of the monograph (in italics); place, name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; surname, name of the first author and name and surname of other authors; the title of the monograph (in italics); place, name of publisher and year of publication.

 Example:

Ivica Todorović i dr., Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije, (Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015), 58-69.

Todorović, Ivica, Zorica Đorđević, Marina Savić, Anđelko Marić, Anđelka Vučetić–Dragović i Dragan Mijović. Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015.

Article in a journal

For an article published in a journal, the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the article (in quotation marks); the title of the journal (in italics); the year of publication; number; notebook (year); numbers of the consulted parties. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; article title (in quotation marks); the title of the journal (italics); year of publication; serial number; volume (year); page numbers of the whole article. If the article has more than one author, their names are given as in the case of a monograph.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Cvetković, Dragan. „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“.Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 93-120.

Article in the proceedings

For an article published in the proceedings the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the article (in quotation marks); in: the title of the proceedings; editor name and surname; the place of publication, publisher and year (in brackets); numbers of the consulted parties. The list of sources and literature includes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in quotation marks); In: the title of the proceedings; Editor name and surname, page numbers of the whole article; the place of publication, publisher, year.

Example:

Алексеј Тимофејев, „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“, у: Срби и рат у Југославији 1941. године, уредник Драган Алексић, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2011), 405.

Тимофејев, Алексеј. „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“. У: Срби и рат у Југославији 1941. године. Уредник Драган Алексић, 391-410. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

A chapter or another part of a book

For the chapter or other part of the book the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the chapter (in quotation marks); in: the title of the book; editor name and surname; the place of publication, publisher and year (in brackets); numbers of the consulted parties. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in quotation marks); In: the title of the book; Editor name and surname, page numbers of the whole chapter; the place of publication, publisher, year.

Example:

Miroslav Jovanović, „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“, u: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, urednik Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 840-845.

Jovanović, Miroslav. „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Уrednik Milan Ristović, 839-871. Beograd: Clio, 2007.

Source from the internet

For citations of a source from the Internet the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; article title (in italics); website name; full internet address of the source; date of access. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in italics); website name; full internet address of the source; date of access.

Example: 

Ненад Антонијевић, Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат - лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/, date of access 10.01.2022.

Антонијевић, Ненад. Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат - лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/. Date of access 10.01.2022.

Text in the newspaper

For a text in the newspaper the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the acrtile (in quotation marks); the name of the newspaper (in italics); the date of publication; page numbers. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the acrtile (in quotation marks); the name of the (in italics),the date of publication, page numbers.

Example:

Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.

Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.

Магистарске и докторске дисертације Masters theses and doctoral dissertations

For masters theses and doctoral dissertations the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of thesis/dissertation (in quotation marks), type of paper, University, Faculty, Department, year (in brackets). The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of thesis/dissertation (in quotation marks); type of work, University, Faculty, Department, year.

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Audio recording

For an audio recording the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the recording, name of the production company, publisher - media. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the record, name of the production company, publisher - media.

Example:

Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča

Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.

Video

For a videothe footnote includes: ordinal number; the title of the film; medium; director name and surname; the place of publication, publisher, year (in parentheses). The list of sources and literatureincludes: ordinal number; the title of the film; director name and surname; the place of publication, publisher, year; medium.

Example:

Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).

Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.

Repetition of previously mentioned sources

When citing the same source repeatedly on the same page, it is stated:

 • Ibid., page numbers.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Ibid., 70.

In case of repeated citation of the same source, if not consecutively and on the same page, it is stated:

 • name, surname of the author, name of the source, op. cit., page numbers.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, op. cit., 110.

Image

АДРЕСА:

 • Трг Николе Пашића 11/III
 • Београд 11000 Србија

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 11 339-8883

E-пошта:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

ПРАТИТЕ НАС: