Часопис Музеја жртава геноцида

Годишњак за истраживање геноцида

Издавач часописа

fav 0a473

Музеј жртава геноцида основан је 1992. године Законом о оснивању Музеја жртава геноцида „ради трајног сећања на жртве геноцида над Србима, прикупљања, обраде и коришћења података о њима и остваривању обавеза из Међународне конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида“. Ступањем на снагу Закона о музејској делатности у октобру 2021. године, Музеј жртава геноцида постаје матични музеј у Републици Србији „за неговање културе сећања на жртве геноцида и холокауста“.

Једно од подручја рада Музеја жртава геноцида представља издавачка делатност која, поред осталог, обухвата објаљивање књига, зборника архивске грађе, каталога изложбии др. Од 2015. године, Музеј жртава геноцида објављује часопис „Годишњак за истраживање геноцида“. Часопис се објављује једном годишње, а по потреби и чешће.

Уређивачка политика

У часопису „Годишњак за истраживање геноцида“ објављују се изворни научни радови, прегледни радови, научне критике, полемике и осврти, излагања са научних скупова, стручни радови, прикази књига или периодика из области истраживања геноцида, холокауста, злочина против човечности, ратних злочина, као и културе сећања на жртве ратних страдања. Светски ратови и други оружани сукоби који су се догодили на тлу бивше Југославије у 20. и 21. веку веку представљају теме у фокусу, које часопис настоји да осветли кроз ауторске чланке који пружају научни допринос исторографији, као и другим научним дисциплинама (историји уметности, социологији, правној науци, политичким наукама, етнологији, антропологији, филолошким наукама, психологији и др) које се баве овим питањимау складу са својим методама. Тематски оквир представљају геноцид над Србима, холокауст, самударипен (геноцид над Ромима), као и остала ратна страдање припадника српског народа и других националних и етничких заједница на простору бивше Југославије током 20. и 21. века, као и друга питања ратних злочина, злочина против човечности, геноцида и холокауста.

Journal of the Genocide Victims’ Museum

Yearbook of Genocide Research

Journal publisher

fav 3ee00

The Genocide Victims’ Museum was established in 1992 by the Law on the Establishment of the Genocide Victims’ Museum „for the permanent memory of victims of genocide over Serbs, collection, processing and use of informationon them, and fulfilment of obligations under the International Convention on Genocide Prevention and Punishment“. With the entry into force of the Law on Museum Activities in October 2021, the Genocide Victims’ Museum became the main museum in the Republic of Serbia „for nurturing the culture of remembrance of victims of genocide and the Holocaust“.

One of the areas of work of the Genocide Victims’ Museum pertains to publishing, which, among other things, includes publishing books, collections of archives, catalogues of exhibitions, etc. Since 2015, the Genocide Victims ’Museum has been publishing the journal Yearbook of Genocide Research. The magazine is published once a year, or more frequently if necessary.

Editorial policy

The Yearbook of Genocide Research journal publishes original scientific papers, review papers, scientific critiques, polemics and reviews, presentations from scientific conferences, professional papers, reviews of books or periodicals in the field of genocide, Holocaust, crimes against humanity, war crimes, as well as the culture of remembrance of the victims of war suffering. World wars and other armed conflicts that took place on the territory of the former Yugoslavia in the 20th and 21st centuries are topics in focus, which the journal seeks to illuminate through the author’s articles that provide scientific contributions to historiography and other scientific disciplines (art history, sociology, legal science, political science, ethnology, anthropology, philology, psychology, etc.) that deal with these issues in accordance with their methods. The thematic framework pertains to the genocide over Serbs, Holocaust, Samudaripen (genocide over Romani people), as well as other war sufferings of members of the Serbian people and other national and ethnic communities in the former Yugoslavia during the 20th and 21st centuries, as well as general issues of war crimes, crimes against humanity, genocide and the Holocaust.

Image

АДРЕСА:

  • Трг Николе Пашића 11/III
  • Београд 11000 Србија

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 11 339-8883

E-пошта:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

ПРАТИТЕ НАС: